پیام روز: آنچه در انسان بزرگ است این است که او پل است نه غایت . فردریش نیچه
معرفی مدیران

اعضا هیأت مدیره :

 محمدرضا توکلی زاده      محمود رضایی        ناصر ابراهیم زاده        نوراله یار احمدی          محی الدین صبوحی

مدیرعامل:محی الدین صبوحی                                             مسئول دفتر مدیر عامل: نجمه صمیمی

معاونت بازرگانی : محی الدین صبوحی                                  کارشناس بازرگانی: فرشته مهدیان

معاونت مالی و اداری: عباسعلی صادقی                                 کارشناس مالی : مهناز اتکالی

معاونت سیرو حرکت: فریده عباسی                                       کارشناس سیروحرکت: مهرداد زراعتکار

مشاوران: کامران سیاوشی فر                        میرهاشمی                          محمدرضا غلامی

 

معرفی نمایندگی ها:

بندرعباس: محمد صادق الوعد

سرخس : علی زائری

زرند : محمد افشار

تربت: عباس هاشم زاده 

عشق آباد ترکمنستان : غلام محمد اردو