پیام روز: آنچه در انسان بزرگ است این است که او پل است نه غایت . فردریش نیچه
حمل و نقل داخلی بار