پیام روز: فاش نکردن اسرار مردم دلیل کرامت و بلندی همت است. سقراط
مشخصات بار
نام و نام خانوادگي:
ايميل شما:
شماره تماس:
عنوان:
توضيحات


پیام روز: آنچه در انسان بزرگ است این است که او پل است نه غایت . فردریش نیچه