پیام روز: آنچه در انسان بزرگ است این است که او پل است نه غایت . فردریش نیچه
گالری عکس
دسته بندي
  كوه هاي آبي

  زمستان

  غروب خورشيد